تناسب آیات
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحثی که از دیر باز میان قرآن پژوهان مطرح بوده و هست ،تناسب آیات قرآن و ارتباط آنها بایکدیگر است؛ چنان که شناخت این تناسب و هماهنگی بین آیات،در فهم آیات بسیار مؤثر است.این کتاب ـ که با توجه به این مهم ترجمه شده ـ اقتباس از جلد پنجم «التمهید فی علوم القرآن»است.مترجم محترم، در پیشگفتار، نکاتی را متذکر شده اند،از جمله: معرفی کتاب التمهید،معنی ومفهوم تناسب، تناسب از دیدگاه دانشمندان اسلامی،فایده و نقش تناسب در آیات قرآن.این کتاب، در نه فصل تنظیم شده است:تناسب و تناسق معنوی درقرآن کریم؛ اقسام فواصل قرآن کریم؛ قانون و ضابطه معرفت وشناخت فواصل در آیات؛ وجود سجع در قرآن؛ فواتح و خواتیم سوره های قرآن،مبادی،مقدمات و افتتاحات. در کلام خدای تعالی؛ خطابات خداوند در قرآن؛ حروف مقطعه در اوایل سوره ها و تناسب و نظر دیگران.